Jaume Garrós i Badal - TAROT

“El viatge a través del Tarot,
és bàsicament un viatge
a la nostra pròpia profunditat.”


“El viaje a través del Tarot,
es básicamente un viaje a nuestra propia profundidad”.

Sallie Nichols
Jung and Tarot; An Archetypal Journey

Em dic Jaume Garrós i Badal.
Licensed Practitioner en PNL em serveixo del Tarot Evolutiu i de la Bioneuroemoció® per acompanyar tota persona que vulgui prendre consciència del per a què de les situacions i bloquejos en la seva vida.
Practicant d’Un Curso de Milagros, estudio Astrologia Evolutiva per a oferir-te-la aviat com una eina més per a l’autoconeixement.

Me llamo Jaume Garrós i Badal.
Licensed Practitioner en PNL me sirvo del Tarot Evolutivo y de la Bioneuroemoción® para acompañar toda persona que quiera tomar conciencia del para qué de las situaciones y bloqueos en su vida.
Practicante de Un Curso de Milagros, estudio Astrología Evolutiva para ofrecértela pronto como herramienta para el autoconocimiento.

Taròleg i Tarotista 
Acompanyant amb Tarot

La meva relació amb el Tarot va ser un redescobriment. De la mà de la meva primera mestra de Tarot, Núria Picola Huguet, vaig tenir des del primer moment la sensació que estava recordant un art que jo ja havia après en una altra vida.

Sempre m’ha fascinat la mitologia i el seu simbolisme. Gràcies a l’energia i vatalitat d’Encarna Sánchez i Daniel Rodés de l’Escola Internacional Le·Mat vaig aprofundir en el món simbòlic i espiritual del Tarot. He adoptat el seu tipus de lectura; la senzillesa i claretat de la doble tirada ressonen amb meva la visió evolutiva del Tarot.

Esmento també les ensenyances des d’Uruguai de Carolina Goldsman amb qui comparteixo la mirada transpersonal i junguiana dels arcans i del brasiler Nei Naiff amb la seva interessant proposta de camins evolutius.

Geògraf de formació; ja de ben petit m’interessava conèixer el món que m’envoltava. Creia que entenent el món aconseguiria respondre les moltes preguntes que em feia. Somniem en veure el món, viatjar lluny… i ens oblidem de mirar-nos a nosaltres mateixos. Tot rau en el viatge interior, el que de debò ens connecta amb la nostra essència. “Roda el món i torna al Born”; torna a casa, torna a tu. A fora només trobes el mirall del teu món interior.

La meva proposta és la d’Acompanyar-te amb el Tarot.

Conscient de què no puc acompanyar ningú a un lloc on prèviament jo no he estat; t’ofereixo el meu compromís constant en l’autoconeixement i l’autoindagació com la millor garantia. La confiança que diposites en mi esdevé la millor satisfacció.
Sempre des del respecte i la gratitud.

Tarólogo y Tarotista 
Acompañante con Tarot

Mi relación con el Tarot fue un redescubrimiento. De la mano de mi primera maestra de Tarot, Núria Picola Huguet, tuve desde el primer momento la sensación que estaba recordando un arte que yo ya había aprendido en otra vida.

Siempre me ha fascinado la mitología y su simbolismo. Gracias a la energía y vatalitat de Encarna Sánchez y Daniel Rodés de la Escuela Internacional Le·Mat profundicé en el mundo simbólico y espiritual del Tarot. He adoptado su tipo de lectura; la sencillez y claridad de la doble tirada resuenan con mi visión evolutiva del Tarot.

Menciono también las enseñanzas desde Uruguay de Carolina Goldsman con quien comparto la mirada transpersonal y junguiana de los arcanos y del brasileño Nei Naiff con su interesante propuesta de caminos evolutivos.

Geógrafo de formación; ya de niño me interesava conocer el mundo que me rodeaba. Creía que entendiento el mundo conseguiría responder a las muchas preguntas que me hacía. Soñamos en ver el mundo, en viajar lejos… y nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Todo radica en el viaje interior, el que de verdad nos conecta con nuestra esencia. “Rodarás, rodarás y a casa volverás”; volver a ti. Fuera sólo encuentras el espejo de tu mundo interior.

Mi propuesta es la de Acompañarte con el Tarot.

Consciente de que no puedo acompañar a nadie a un lugar donde previamente yo no haya estado; te ofrezco mi compromiso constante en mi autoconocimiento y mi autoindagación como la mejor garantía. La confianza que dipositas en mi se convierte la mejor satisfacción. Siempre desde el respeto y la gratitud.

Aristòtil (384 a.C.-322 a.C.)
“Si camines preocupat per problemes financers, amorosos o de relacions familiars, busca en el teu interior la resposta per a calmar-te; tu ets el reflex del que penses diàriament.”


“Si andas preocupado por problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para calmarte; tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente.”
Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.)

La Lectura del Tarot

Com a Taròleg estudio el Tarot i com a Tarotista l’interpreto.

Si bé llegeixo les cartes no em considero un cartomàntic que endevina el futur. Per a mi això implica posar la solució fora de l’abast de la persona i creure que existeix un destí prefixat i inamovible on no podem intervenir; perpetuant el victimisme.

La meva proposta és la d’Acompanyant amb el Tarot.

Només existeix el moment present i és segons les decisions que prenem en cada moment que anem configurant el que pugui succeir en un futur.

Passant d’un neguit abstracte a la concreció de la pregunta la persona comença a entendre on rau el seu bloqueig i quin grau de responsabilitat té en aquella situació.
Deixes de ser passiu; passes a ser un subjecte actiu. T’apoderes.

Per exemple; una persona que vol saber si tindrà parella aviat. La pregunta denota que vol una parella però ara no la té. Per què? Sens dubte cal reformular la pregunta. Què fa que ara no tinguis parella? El Tarot aleshores et mostra on hi ha el bloqueig en aquest aspecte sentimental i què cal desbloquejar, integrar en la teva personalitat per a poder tenir parella.

Un cop concretat el motiu de consulta, i ja amb la cartes damunt la taula, es genera un diàleg entre tu i jo a mesura que anem girant els arcans. Cada carta descoberta és una part del teu inconscient se’t torna conscient. Información que no sabies que tenies i que permet de transcendir la situació.

T’acompanyo a observar sense filtres ni judicis el joc de forces i sincronicitats que interactuen en la situació consultada i veure-la des d’una nova perspectiva. El camí per a trascendir-la només depèn de tu.

El Tarot suggereix, aconsella; però mai no determina.
Tu portes SEMPRE les regnes de la teva vida

Aquest és el Tarot Evolutiu que practico; una eina molt poderosa d’autoconeixement i que ens permet augmentar el nostre nivell de consciència, apoderar-nos de la nostra vida, i un cop detectats amb quins patrons de comportaments ens sabotegem; fer-nos adults emocionalment.

TIPUS DE LECTURA

Utilitzo el mètode de doble lectura de l’Escola Internacional Le·Mat.

La primera és l’anomenada Lectura de la Personalitat (on aflora l’energia present i els bloquejos existents sobre la consulta) i la segona, dita de l’Ànima, o de l’Inconscient (que és la que aconsella una via per al desbloqueig de la situació).

Des del primer moment en què giro les cartes establec un diàleg amb la persona consultant. Per a mi, la interacció entre el simbolisme dels arcans i l’inconscient de la persona és crucial. És la clau que permet la presa de consciència en tota lectura de Tarot Evolutiu.

Pots veure exemples de com l’aplico al meu canal de youtube on consulto sobre temàtica política i social.

Canal Youtube Tarot Met

Les sessions de dues hores permeten lectures més complexes com són les Constel·lacions Sistèmiques (família, feina, amistats, relacions, projectes…), Arbres Psicogenealògics o Regressions.

Aquest tipus de lectures impliquen un gran número d’arcans sobre la taula i necessiten d’una interacció física i directa per part de la persona consultant pel que són acompanyaments que només realitzo de forma presencial.

T’ofereixo tres fórmules per a la teva consulta:

*Online en directe; per skype o zoom.
La lectura la tens enregistrada i disponible durant 1 mes.
*Diferida; se’m fa la consulta via mail o whatsapp.
Responc mitjançant un vídeo encriptat o fotografia amb àudio.
*Presencial; en aquesta podem observar les Constel·lacions Sistèmiques, Arbres Psicogenealògics o Regressions.

Totes les consultes són individuals i totalment confidencials.
Estic adherit al Codi Ètic del Tarot

Código Ético del Tarot


Un plaer i tot un honor si em permets d’acompanyar-te.
Gràcies pel teu temps.

Como Tarólogo estudio el Tarot y como Tarotista lo interpreto.

Si bien leo las cartas no me considero un cartomante que adivina el futuro. Para mí esto implica poner la solución fuera del alcance de la persona y creer que existe un destino prefijado e inamovible donde no podemos intervenir; perpetuando el victimismo.

Mi propuesta es la de Acompañante con el Tarot.

Sólo existe el momento presente y es según las decisiones que tomamos en cada momento que vamos configurando lo que pueda suceder en un futuro.

Pasando de una inquietud abstracta a la concreción de la pregunta la persona empieza a entender dónde radica su bloqueo y qué grado de responsabilidad tiene en esa situación.
Dejas de ser pasivo; pasas a ser un sujeto activo. Te empoderas.

Por ejemplo; una persona que quiere saber si tendrá pareja pronto. La pregunta denota que quiere una pareja pero ahora no la tiene. ¿Por qué? Sin duda hay que reformular la pregunta. ¿Qué hace que ahora no tengas pareja? El Tarot entonces te muestra donde está el bloqueo en este aspecto sentimental y qué hay que desbloquear, integrar en tu personalidad para poder tener pareja.

Una vez concretado el motivo de consulta, y ya con la cartas encima la mesa, se genera un diálogo entre tú y yo a medida que vamos girando los arcanos. Cada carta descubierta es una parte de tu inconsciente te vuelve consciente. Información que no sabías que tenías y que permite trascender la situación.

Te acompaño a observar sin filtros ni juicios el juego de fuerzas y sincronicidades que interactúan en la situación consultada y verla desde una nueva perspectiva. El camino para trascenderla depende sólo de ti.

El Tarot sugiere, aconseja; pero no determina.
Tú llevas SIEMPRE las riendas de tu vida.

Este es el Tarot Evolutivo que practico; una herramienta muy poderosa de autoconocimiento y que nos permite aumentar nuestro nivel de conciencia, empoderarnos de nuestra vida, y una vez detectados con qué patrones de comportamiento nos saboteamos; hacernos adultos emocionalmente.

TIPO DE LECTURA

Utilizo el método de doble lectura de la Escuela Internacional Le·Mat.

La primera es la denominada Lectura de la Personalidad (donde aflora la energía presente y los bloqueos existentes sobre la consulta) y la segunda, dicha del Alma, o del Inconsciente (que es la que aconseja una vía para el desbloqueo de la situación).

Desde el primer momento en que giro las cartas establezco un diálego con la persona consultante. Para mí, la interacción entre el simbolismo de los arcanos y el inconsciente de la persona es crucial. Es la llave que permite la toma de consciencia en toda lectura de Tarot Evolutivo.

Puedes ver ejemplos de cómo lo aplico en mi canal de youtube donde consulto sobre temática política y social.

Canal Youtube Tarot Met

Las sesiones de dos horas permiten lecturas más complejas como son las Constelaciones Sistémicas (familia, trabajo, amistades, relaciones, proyectos…), Árboles Psicogenealógicos o Regresiones.

Este tipo de lecturas implican un gran número de arcanos sobre la mesa y necesitan de una interacción física y directa por parte de la persona consultante por lo que son acompañamientos que sólo realizo de forma presencial.

Te ofrezco tres fórmulas para tu consulta:

*Online en directo; por skype o zoom.
La lectura queda grabada y disponible durante 1 mes.

*Diferida; se me hace la consulta vía mail o whatsapp.
Respondo mediante un vídeo encriptado o fotografía con audio.

*Presencial; en esta podemos observar las Constelaciones Sistémicas, Árboles Psicogenealógicos o Regresiones.

Todas las consultas son individuales y totalmente confidenciales. 
Estoy adherido al Código Ético del Tarot.

Código Ético del Tarot


Un placer y todo un honor si me permites acompañarte.

Gracias por tu tiempo.

ARCANUS

El mot arcà prové del llatí arcanus
significa “secret, amagat, recòndit”

Els arcans són símbols amb una gran força arquetípica que ressonen amb qui consulta el Tarot. Les cartes són molt més que simples rectangles de cartró dibuixats.

La famosa transformació del plom en or que els alquimistes mediavals maldaven per trobar té un sentit metafísic.
És l’interior de la persona el que evoluciona de la foscor a la llum.

El que rebutgem de nosaltres i amaguem a tothom en el més profund del nostre inconscient per haver-ho jutjat com a dolent o vergonyós és quelcom que esdevé una gran virtut al reconeixer-ho i integrar-ho a la nostra personalitat; tal com va dir el psicòleg suís Carl Gustav Jung (1875-1961).

Són els teus Arcans, la teva energia, el que t’acompanyo a redescobrir per a què t’apoderis.

Del latín arcanus; arcano significa
“secreto, escondido, recóndito”

Los arcanos son símbolos con una gran fuerza arquetípica que resuenan con quien consulta el Tarot. Las cartas son mucho más que meros rectángulos de cartón dibujados.

La famosa transformación del plomo en oro que los alquimistas mediavales anhelaban descubrir tiene un sentido metafísico.
Es el interior de la persona el que evoluciona de la oscuridad a la luz.

Lo que rechazamos de nosotros y escondemos a los demás en lo más profundo de nuestra psique por haberlo juzgado como malo o vergonzoso es algo que se transforma en una gran virtud al reconocerlo e integrarlo en nuestra personalidad; como dijo el psicólogo suizo Carl Gustav Jung (1875-1961).

Son tus Arcanos, tu energía, a lo que te acompaño a redescubrir para que te empoderes.

TAROT DE MARSELLA LE·MAT

La baralla amb la què t’acompanyo
El mazo con el que te acompaño

BARCELONA · MANRESA · OLIUS (Solsonès)
Consulta Presencial – Online – Diferida

 30 min. – 15€

1 h. – 30€
2 h.– 60€

+34 615 257 654
  tarot@met.cat

Projecte compartit


CONSCIENTIA és la materialització d’un canvi intern experimentat
per la meva parella i jo mateix en els darrers anys.

La nostra missió és acompanyar a partir de la nostra experiència. Mostrar el camí per a redescobrir-nos.
Hi ha una força dins nostre que ens impulsa a recorre’l i compartir-lo.
Bioneuroemoció, Reiki, Tarot Evolutiu, Escolta Activa, Astrologia, Un Curso de Milagros…
Retirs, Tallers, Xerrades…

web de CONSCIENTIA

Proyecto compartido

CONSCIENTIA es la materialización de un cambio interno experimentado
por mi pareja y yo mismo en los últimos años.

Nuestra misión es acompañar a partir de nuestra experiencia. Mostrar el camino para redescubrirnos.
Hay una fuerza en nosotros que nos impulsa a recorrerlo y a compartirlo.
Bioneuroemoción, Reiki, Tarot Evolutivo, Escucha Activa, Astrología, Un Curso de Milagros…
Retiros, Talleres, Charlas…

“Allibera el futur.
Doncs el passat ja ha passat, i el present, lliure del seu llegat d’aflicció i patiment, de dolor i pèrdua, esdevé l’instant en què el temps s’escapa del captiveri de les il·lusions” 


“Libera el futuro.
Pues el pasado ya pasó, y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones”
UCDM L-194

Bioneuroemoció®

Web en Català

acompanyo.met.cat

Web en Català & Castellano

Bioneuroemoción®

Web en Castellano